Regulamin konkursu

pastedGraphic.png

REGULAMIN KONKURSU „Przepis na BIO krewetkę” 

(dalej „Regulamin”)

Konkurs na przepis z Pio krewetką

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Przepis na BIO krewetkę” (dalej „Konkurs”). Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.primefrost.pl.
 2. Konkurs organizowany jest przez Red Peppers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Instalatorów 17/19 (02-237) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618300, NIP 5223060533, (dalej „Organizator”). Organizator działa na zlecenie Primefrost Zbigniew Deja z siedzibą w Osielsku (86-031), ul. Jana Pawła II 72, NIP: 953-194-39-86 (dalej: „Fundator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 15.11.2021 w chwili opublikowania zadania konkursowego, a zakończenie 15.12.2021r. o godzinie 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). Komisja ogłosi zwycięzców do 17.12.2021r. w osobnym poście w social mediach na własnych profilach firmowych: https://www.instagram.com/primefrostpolska/ oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=100071183525221.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna stale zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej „Uczestnik”).
 6. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Fundatora oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający.
 7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.
 8. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu Instagram na profilu marki Primefrost  https://www.instagram.com/primefrostpolska/ oraz równolegle na profilu marki Primefrost w serwisie Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100071183525221 (dalej: „Strona” lub „Strony”).
 9. Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:
 1. są pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych 
 3. posiadają niefikcyjne indywidualne konto w mediach społecznościowych, zawierające prawdziwe dane uczestnika konkursu 
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe oraz zgłosić je do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu autorskiego przepisu kulinarnego, którego jednym ze składników będą krewetki BIO Primefrost wraz ze zdjęciem w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na profilach firmowych w serwisie Instagram – https://www.instagram.com/primefrostpolska/ lub Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100071183525221. 
 2. Należy zachować paragon, potwierdzający zakup krewetek BIO Primefrost z dowolnego sklepu. 
 3. Odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym będzie widoczna na profilu Primefrost Polska przez czas trwania konkursu od momentu jego opublikowania.
 4. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora i fundatora wybierze 3 zwycięskie przepisy, które jej zdaniem są najciekawsze i ich autorów ogłosi Zwycięzcami.
 5. W Konkursie każda osoba spełniająca warunki udziału może wziąć udział wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
 6. Komisja Konkursowa przy wyborze Zwycięzców będzie się kierować kreatywnością i oryginalnością przepisu kulinarnego oraz wyglądem potrawy na podstawie zdjęcia.
 7. Organizator ogłosi wyniki Konkursu w osobnym poście w social mediach na własnych profilach firmowych: https://www.instagram.com/primefrostpolska/ oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=100071183525221.  Ogłoszenie będzie zawierało następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko lub nick (dalej: „Zwycięzca”) oraz prośbę o kontakt w wiadomości prywatnej i wysłanie oświadczenia, o którym mowa w Regulaminie.
 8. Zwycięzca zobowiązany jest pod rygorem utraty prawa do Nagrody do wysłania na adres email Organizatora konkursprimefrost@redpeppers.pl w terminie 5 dni od momentu publikacji Zwycięzców oświadczenia, w którym poda wszystkie poniższe dane: nazwę konkursu, swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (dla kuriera) oraz adres do doręczenia Nagrody a także skan lub zdjęcie paragonu lub innego dokumentu, potwierdzającego zakup krewetek BIO Primefrost. Ponadto w oświadczeniu Zwycięzca poda swój nr PESEL lub NIP oraz właściwy Urząd Skarbowy, celem rozliczenia podatku dochodowego przez Organizatora. W przypadku braku doręczenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie lub niepodania wszystkich wskazanych powyżej danych Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora. Wskazane powyżej dane zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do wysyłki Nagrody i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody, chyba że Uczestnik wyraził odrębnie zgodę na szerszy zakres przetwarzania jego danych osobowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika, w szczególności w przypadku: zawarcia w Odpowiedzi elementów wulgarnych, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem, naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich, zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Fundatora.
 10. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym jej autorem i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że udzielona przez niego Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
 11. W przypadku, gdy Odpowiedź stanowi fotografia, wówczas może zawierać wyłącznie wizerunek Uczestnika. Uczestnik gwarantuje powyższe zgłaszając Odpowiedź do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika w przypadku, gdy Odpowiedź zawiera wizerunek i/lub głos także innych osób, niż sam Uczestnik.
 12. Przystąpienie do udziału w Konkursie stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sieci sklepów Media Markt na terenie całej Polski o wartości:
 1. I miejsce – 2 500 PLN
 2. II miejsce – 1 000 PLN
 3. III miejsce – 500 PLN

Łączna wartość nagród to 4 000 PLN. Każdy zestaw określany jest jako „Nagroda”.

 1. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej.

§4 PRAWO DO WYKORZYSTANIA UTWORÓW NAGRODZONYCH W KONKURSIE

 1. Z chwilą wydania Nagrody, każdy ze Zwycięzców udziela Fundatorowi – Primefrost Zbigniew Deja z siedzibą w Osielsku (86-031), ul. Jana Pawła II 72, NIP: 953-194-39-86 – prawa do korzystania z majątkowych praw autorskich (zwanego dalej „Licencją”) do przekazanych przez nich przepisów kulinarnych na zasadach opisanych poniżej.
 2. Licencja udzielona przez Zwycięzcę obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w momencie jej udzielenia, w tym pola określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przepisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub kopiami przepisu, wprowadzanie do obrotu, użyczenie, dzierżawa lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania przepisu w sposób inny niż określony powyżej, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przepisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy.
 3. Licencja ma charakter niewyłączny, udzielona zostanie bez ograniczeń terytorialnych bezterminowo.
 4. Licencja zostaje udzielona bez jakichkolwiek ograniczeń co do sposobów lub celów, w jakich przepisy kulinarne mogą być wykorzystywane. W szczególności przepisy kulinarne będą mogły być wykorzystywane w jakichkolwiek celach związanych z działalnością gospodarczą Fundatora w tym działalnością promocyjną i/lub reklamową Fundatora.
 5. W związku z udzieleniem Licencji Zwycięzca udziela Fundatorowi zezwolenia na korzystanie z opracowań przepisu kulinarnego w zakresie tożsamym, w jakim udzielono Licencji na przepisy. W takim samym zakresie Zwycięzca udziela Fundatorowi prawa do udzielania zezwoleń na korzystanie z opracowań przepisów kulinarnych przez osoby trzecie (wykonywanie praw zależnych do przepisu).
 6. Zwycięzca udziela Fundatorowi zezwolenia na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek przepisu, w tym również do jego wykorzystania w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami, jak również umieszczanie przepisu obok lub w sąsiedztwie innych utworów.
 7. Z chwilą udzielenia Licencji Fundator nabędzie również prawo własności egzemplarzy lub kopii przekazanych przepisów.
 8. Zwycięzca zapewnienia, że powstrzyma się od wykonywania autorskich praw osobistych do przepisu, a w szczególności, że nie będzie wykonywał tych praw w sposób uniemożliwiający Fundatorowi swobodne korzystanie z przepisu zgodnie z Licencją.
 9. Zwycięzca zapewnienia, że nie będzie on wykonywać w stosunku do przepisu kulinarnego nadzoru autorskiego. Z tytułu nadzoru autorskiego nie będzie przysługiwało Zwycięzcy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
 10. Fundator będzie uprawniony do udzielania dalszej licencji do przepisu kulinarnego osobom trzecim.
 11. Fundator nie będzie zobowiązany do rozpowszechnienia przepisu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Z tytułu udzielenia Licencji Zwycięzcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie (poza prawem do otrzymania Nagrody na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie).
 13. Ponadto Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z artystycznego wykonania utrwalonego w przepisie kulinarnym na zasadach opisanych powyżej. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 86 ust.1. punkt 2. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Z chwilą zamieszczenia postu z przepisem kulinarnym, każdy z Uczestników udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji na korzystanie z przepisu oraz artystycznego wykonania utrwalonego w przepisie na czas potrzebny do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców. 
 15. Każdy ze Zwycięzców wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w poście w takim zakresie, w jakim udzielił Licencji na korzystanie z przepisu przez Fundatora.
 16. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego w komentarzu pod postem konkursowym w takim zakresie, w jakim udzielił Licencji na korzystanie z przepisu kulinarnego przez Fundatora i Organizatora.

§5 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane kurierem na koszt Organizatora w terminie do 14 dni od dnia przesłania danych do wysyłki. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody, tj. protokół odbioru.
 2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator informuje, że w razie podania przez Zwycięzcę nieprawdziwych, niekompletnych lub błędnych danych wydanie Nagrody może być niemożliwe pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

§6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres: Red Peppers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Instalatorów 17/19 (02-237) lub w formie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres: konkursprimefrost@redpeppers.pl.  Reklamacje mogą być składane w okresie 14 dni od dnia doręczenia Nagrody (decyduje data nadania).
 2. Reklamacja w formie pisemnej listem poleconym powinna zawierać: dopisek na kopercie: KONKURS „Przepis na BIO krewetkę” ROZSTRZYGNIĘCIE, wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego), uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, podpis reklamującego.
 3. Reklamacja w formie wiadomości przesłanej drogą elektroniczną powinna zawierać: dopisek w tytule wiadomości: KONKURS „Krewetkowe inspiracje” ROZSTRZYGNIĘCIE, a w treści: wskazanie imienia, nazwiska i adresu mailowego do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego), uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji, podpis z imienia i nazwiska reklamującego.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. 
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym lub w formie odpowiedzi na wiadomość przesłaną drogą elektroniczną.
 6. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem są Organizator – Red Peppers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-237) przy ul. Instalatorów 17/19 oraz Fundator – Primefrost Zbigniew Deja z siedzibą w Osielsku (86-031), ul. Jana Pawła II 72, NIP: 953-194-39-86. Z Organizatorem można skontaktować się pod adresem email: sylwia@redpeppers.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundatora można się pod adresem e-mail: marta@primefrost.pl albo kierując korespondencję pisemną na adres: Primefrost Zbigniew Deja, 86-031 Osielsko, ul. Jana Pawła II 72. 
 2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach: 
 1. organizacja, przeprowadzenie Konkursu i przekazanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy konkursowej, której postanowienia zawiera Regulamin,
 2. wykonanie obowiązku podatkowego związanego z przyznaniem Nagród w Konkursie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązków nałożonych przez prawo,
 3. wykonywanie praw i obowiązków płynących z umowy licencyjnej dotyczącej Odpowiedzi, a opisanej w Regulaminie – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub udzieloną licencją – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Fundator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach: współpraca z Organizatorem przy przeprowadzeniu Konkursu – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci współpracy z Organizatorem w celu promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundatora, wykonywanie praw i obowiązków płynących z umowy licencyjnej dotyczącej Odpowiedzi, a opisanej w Regulaminie – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub udzieloną licencją – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. W zakresie danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na profilu Instagram oraz Facebook Fundatora, Organizator i Fundator współadministrują danymi osobowymi na cele przeprowadzenia Konkursu. Współadministrowanie to ma charakter zawężony wyłącznie do tych danych. Każdy ze współadministratorów realizuje swoje obowiązki wynikające z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO. W szczególności w kontekście obowiązku informacyjnego Fundator informuje, że więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundatora w związku z zamieszczaniem danych osobowych na profilu Instagram oraz Facebook Fundatora można znaleźć w Zasadach Ochrony Prywatności dostępnych na tym profilu (https://www.instagram.com/primefrostpolska/).
 3. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Instagram i/lub Facebook oraz wizerunku lub głosu, w przypadku, gdy Odpowiedzią jest fotografia zawierająca wizerunek Uczestnika lub nagranie audio zawierające głos Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki Nagrody.
 4. Kategorie odbiorców danych osobowych związanych z Konkursem: firmy kurierskie realizujące przesyłkę Nagród, podmioty świadczące dla administratorów usługi teleinformatyczne lub doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej, dodatkowo w przypadku Fundatora: inne spółki z grupy kapitałowej Fundatora, podmioty realizujące dla Fundatora usługi o charakterze marketingowym lub promocyjnym (w szczególności w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Odpowiedzi przez okres licencji).
 5. Dane osobowe będą przechowane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Niemniej w przypadku osób, które nie zostaną Zwycięzcami, dane osobowe będą usuwane będą po upływie dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu. Okres przetwarzania danych osobowych Zwycięzców będzie dłuższy. Organizator będzie przechowywał te dane do pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Okres Trwania Konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). Fundator przetwarzał będzie dane przez cały okres obowiązywania umowy licencyjnej opisanej w Regulaminie. W sytuacji pojawienia się sporu związanego z Konkursem lub realizacją licencji opisanej w Regulaminie dane osobowe będą przetwarzane do końca prawomocnego zakończenia tego sporu.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach uzasadnionych interesem administratora. Dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu, chyba że administrator będzie w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.
 10. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w Zasadach Ochrony Prywatności dostępnych na profilu Fundatora w serwisie Instagram (https://www.instagram.com/primefrostpolska/), dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein lub Norwegia) ani organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, organizowany czy administrowany ani powiązany z serwisem Instagram i/lub Facebook. Wszelkie informacje, które są udostępniane w celu udziału w Konkursie, będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach opisanych w Regulaminie. Serwis Instagram i/lub Facebook stanowi jedynie medium komunikacji w zakresie Konkursu, tym samym przystąpienie do Konkursu jest jednocześnie oświadczeniem Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Instagram i/lub Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2016, Nr 201, poz. 471 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 3. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Tekst Regulaminu Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na Stronie internetowej Fundatora: www.primefrost.pl. 
 5. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie w dniu jego publikacji.

pastedGraphic_1.png